WIN SOURCE, ika-18 sa Top 50 na mga distributor ng electronic component ng Source Today para sa 2023

September 15, 2023 by No Comments

SHANGHAI, China, Sept. 15, 2023 — WIN SOURCE ay proud na ianunsyo na ang mga kamakailang inilathalang listahan ng supply chain para sa 2023 ng Source Today ay naglagay sa kompanya sa Top 50 electronic component distributors nito para sa 2023. Sa katunayan, naipwesto sa numero 18 sa listahan, pumasok ang WIN SOURCE sa nangungunang 20 electronic component distributors sa buong mundo.

Pinapakita ng taunang mga listahan at kinikilala ang mga pinakamatagumpay at pinakamahusay na nagtatrabaho na kompanya para sa taon, ngunit para sa WIN SOURCE ang mataas na pagraranggo ay nangangahulugan ng higit pa kaysa sa pagkilala lamang sa merkado. Upang mairanggo sa mga pinakamalaking pangalan at kilalang mga pangalan sa distribusyon ng component – mga kumpanyang itinaas dahil sa patuloy na pagsunod sa kahusayan, kalidad at kasiyahan ng customer – mga signal ito ng panahon ng selebrasyon para sa WIN SOURCE ngunit din isang sandali mula saan maaaring umusad at magpatuloy pa.

Ang pagkakasama sa Top 20 ay nag-iisa sa WIN SOURCE kumpara sa mga kakompetensya nito ngunit mas mahalaga para sa kompanya, ang pandaigdigang pagraranggo ay isang patotoo sa tagumpay nito, matindi ang pagkamit sa pamamagitan ng dedikasyon nito sa kalidad at kasiyahan ng customer. Tinutukoy ng pagraranggo ang WIN SOURCE bilang isang lider sa merkado at isang makapangyarihang manlalaro, na nagbibigay anyo sa pandaigdigang tanawin ng distribusyon ng electronic components.

Naiposisyon ng WIN SOURCE ang sarili nito para sa sandaling ito mula pa noong simula nito noong 1999. Itinatag ng kompanya ang sarili nito sa pamamagitan ng patuloy na inobasyon at malalim na dedikasyon sa kalidad na may hindi nagbabagong pagtuon sa kasiyahan ng customer. Ang kaisipan ng WIN SOURCE mula pa sa simula ay upang magbigay ng isang komprehensibong at madaling ma-access na imbentaryo ng higit sa isang milyong mga component para sa mga customer upang matiyak na ang mga parte ay mahahanap kapag kinakailangan. Sa gitna ng pamamaraan nito ay nakaupo ang supplier management system ng WIN SOURCE na nakapagpapadali ng isang mabisang operasyon na nabuo sa matibay na pagkontrol sa kalidad.

Naiiba ng kompanya sa mga mata ng mga manufacturer sa pamamagitan ng pagdiriin nito sa mga hakbang sa pagtitiyak ng kalidad. Pag-aangkop sa mga akreditasyon tulad ng ISO9001 at ISO14001, ipinapakita ng WIN SOURCE ang pangako ng platform sa kalidad at pamamahala sa kapaligiran, habang malaki ring binabawasan ang mga panganib sa pagbili.

Bukod pa rito, nakatayo ang WIN SOURCE sa itaas ng karamihan sa mga serbisyo kabilang ang 24-oras na paghahatid at 3 taong standard na warranty. Ito ang pag-aalok ng mga serbisyong ito na nagmarka sa WIN SOURCE bilang isang kumpanyang nakatuon sa pagpapahusay ng kahusayan ng mga manufacturer. Bilang isang entity na nakatutok sa pagbawas ng mga gastos sa pagpapanatili at operasyon ng mga customer nito, kinilala ng kompanya sa labas ng mga customer lamang ngunit pati na rin sa mga lider ng industriya.

Tinatanggap ng WIN SOURCE ang pagkakalagay nito sa numero 18 sa Source Today’s Top 50 Electronics Distributors ng 2023 bilang isang tagumpay at hamon. Hinihikayat ng mataas na pagkakalagay, nagsisilbing din itong lunsaran kung saan maihahagis ang sarili nito lampas sa umiiral na mga hangganan ng kahusayan sa industriya ng mga electronic component.

Ibinabaliktad ng kompanya ang pagkilala, ibinigay ng pagraranggo ng Source Today, sa motivasyon, na nangangahulugan na panatilihin ng WIN SOURCE ang momentum nito upang pagsikapan ang mas mataas pang antas ng pagganap. Layunin ng kompanya na tumutok sa mga inobatibong solusyon, lalo pang bawasan ang mga gastos sa produksyon at pahusayin ang mga kahusayan para sa mga customer, habang sinusuportahan ang mga ito ng hindi nagbabagong pangako sa kalidad at kasiyahan ng customer.

Alam ng WIN SOURCE ang mabilis na nagbabagong tanawin ng industriya ng electronics, pangako ng kompanya na manatiling nangunguna sa mga pagbabagong ito. Patuloy na i-a-adapt ng kompanya ang modelo ng negosyo at mga operasyon upang maging angkop sa pinakabagong mga trend at pangangailangan ng consumer, tulad ng ginawa nito hanggang sa puntong ito.

Sa exciting na panahong ito para sa kompanya, ibinibigay ng WIN SOURCE ang taos-pusong pasasalamat nito sa dedikadong team nito, pinagkakatiwalaang mga supplier at tapat na mga customer, na kung hindi dahil sa kanila ay hindi magiging posible ang pagkilalang ito. Tinitingnan ng kompanya nang may buhay na kasiyahan ang higit pang mga taon ng paglago, inobasyon at kahusayan sa serbisyo sa customer sa industriya ng distribusyon ng mga electronic component.

Tungkol sa WIN SOURCE

Itinatag noong 1999, nagbibigay ang WIN SOURCE ng komprehensibong mga serbisyo sa pagkuha ng mga electronic component sa mga manufacturer sa buong mundo. Bukod sa 24-oras na paghahatid, 3-taong warranty, pinagsasama rin ng kompanya ang malawak na imbentaryo, kompetitibong presyo at matitibay na digital na tool upang maghatid ng mga solusyong naka-customize sa pamamagitan ng platform nito ng B2B.

Contact
Email: service@win-source.net
Telepono: +86-755 -83957316
Website: www.win-source.net