Mabuting Balita: Mabisa ang Bakuna Laban sa Trangkaso ngayong Taon

September 9, 2023 by No Comments

Iba’t ibang strain ng trangkaso ang kumakalat taun-taon, na nangangahulugan na ang paggawa ng taunang bakuna sa trangkaso ay palaging medyo pambihira. Dalawang beses sa isang taon, ang World Health Organization ay kumukunsulta sa mga eksperto mula sa buong mundo upang makatulong na gabayan ang mga rekomendasyon nito tungkol sa mga strain na dapat pagtuunan ng mga bakuna na ginagamit sa Northern at Southern Hemispheres. Hindi palaging perpekto ang mga prediksyon ng mga eksperto, kaya nag-iiba ang bisa ng bakuna laban sa trangkaso depende sa panahon.

Pangunahing datos na inilathala ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nagmumungkahing ang pambihirang pusta ngayong taon ay maaaring magbayad. Ang mga bakuna sa trangkaso na ginamit sa simula ng panahon ng trangkaso sa Southern Hemisphere—tagsibol at tag-araw sa Northern Hemisphere—ay gumawa ng magandang trabaho sa pagpigil sa mga tao na pumasok sa ospital, na nagmumungkahi na ang pareho ay maaaring totoo sa darating na panahon ng trangkaso sa taglagas at taglamig sa U.S.

Ang mga bakuna ay bumawas sa panganib ng mga pagpapaospital dahil sa trangkaso ng tinatayang 52%, na naglalagay sa kanilang bisa sa katulad na hanay ng mga ginamit sa Northern Hemisphere sa panahon ng trangkaso 2022-2023. Ang bisa laban sa mga pagpapaospital ay tumaas hanggang 70% sa mga bata na anim na taong gulang at mas bata at bumagsak hanggang humigit-kumulang 38% sa mga nasa edad na animnapu’t taong gulang at mas matanda, ayon sa bagong ulat.

Walang garantiya na ang nangyayari sa Southern Hemisphere ay mauulit sa Northern Hemisphere, ngunit madalas gamitin ng mga eksperto ang mas maagang panahon ng trangkaso upang hulaan kung ano ang darating para sa natitirang bahagi ng mundo. At dahil ang bakunang ginagamit sa Northern Hemisphere ngayong taon ay katulad ng sa Southern Hemisphere, ang maagang mga tinatayang bisa ay nagbibigay-sigla.

Ang ulat ng CDC ay naglalaman din ng isa pang mahalagang impormasyon para sa mga tao sa U.S. Maagang nagsimula ang panahon ng trangkaso sa mga bansang kasama sa ulat, na nangangahulugan na ang mga tao sa U.S. ay dapat—sa isang potensyal na pag-uulit ng nakaraang panahon—maghanda para sa pareho. Karaniwang inirerekomenda ng mga awtoridad sa kalusugan na makakuha ng iyong bakuna sa trangkaso sa pamamagitan ng katapusan ng Oktubre, partikular na kung ikaw ay nasa mataas na panganib para sa malubhang sakit dahil sa edad o umiiral na mga kondisyon sa kalusugan.

Isang na-update na COVID-19 booster ay ila-launch din sa taglagas na ito, kasama ng—sa unang pagkakataon—isang aprubadong bakuna sa RSV para sa ilang grupo ng mahihinang tao. Tulad ng nakaraang taon, maaari kang makakuha ng iyong bakuna sa trangkaso at COVID-19 nang sabay upang pumasok sa panahon ng sakit sa taglamig na pinoprotektahan hangga’t maaari.