Pagpapasya ng Kataas-taasang Hukuman Kung Ang Ilan Sa Mga Abusadong Pamilya Ay Maaaring Magkaroon Ng Baril

November 7, 2023 by No Comments

Supreme Court of United States, Washington, USA

Sa Martes, pag-iisipin ng Kataas-taasang Hukuman kung maaaring hindi payagang magkaroon ng baril ang mga taong nakalagay sa isang proteksyon laban sa karahasan sa pamilya.

Si Zackey Rahimi ay nakalagay sa isang restraining order laban sa karahasan sa pamilya sa Texas noong 2019 matapos bantaang barilin ang kanyang girlfriend matapos siya pisikal na saktan. Pagkatapos maglabas ang korte ng Texas ng isang restraining order laban sa karahasan sa pamilya kay Rahimi, siya ay suspek sa maraming pagbaril, at nakita ng mga pulis ang mga baril sa kanyang apartment. Siya ay nag-plea ng paglabag sa pagbabawal ng mga baril para sa mga nakalagay sa restraining order laban sa karahasan sa pamilya at naparusahan ng bilangguan. Noong Hulyo, siya ay sumulat ng liham mula sa loob ng bilangguan, humihingi ng tawad sa kanyang mga gawa at sinasabi na hindi na niya dadalhin ang isang baril, ayon sa New York Times.

Ang United States v. Rahimi ay dumating sa Kataas-taasang Hukuman matapos ang desisyon ng isang mas mababang hukuman noong taong ito na nagbabawal sa gobyerno na kunin ang mga baril ng mga tao sa posisyon ni Rahimi.

Ang mga isyu sa kasong Rahimi ay nakatuon sa kaligtasan ng mga biktima ng karahasan sa pamilya laban sa malawak na karapatan sa Ikalawang Pagbabago ng bansa. Sinasabi ng mga tagasuporta ng mga biktima ng karahasan sa pamilya na ang desisyon ng ikalimang sirkuit ay hindi pinansin ang ebidensyang pampublikong kalusugan. Ang isang babae ay limang beses mas malamang na patayin ng kanyang lalaking kasintahan kung may baril sa bahay, ayon sa isang malawakang sinasabing pag-aaral noong 2003 na inalathala sa American Journal of Public Health. “Ang mga mapanganib na tao o mga may kasaysayan ng karahasan ay hindi dapat magkaroon ng access sa mga baril,” ayon kay Angela Ferrell-Zabala, punong ehekutibo ng Moms Demand Action. Ayon sa kanya, hindi lamang sa loob ng tahanan ang epekto kundi pati sa labas, at sinasabi niyang maraming mamamaril sa masa ay natapos na patayin ang kanilang kasalukuyang o dating intimate partner bilang “bahagi ng kanilang rampage.”

Tinutukoy ng mga grupo ng karapatan sa baril na ang mga taong nakalagay sa isang proteksyon ay hindi pa nakukulong dahil sa isang krimen. “Ang Gobyerno ay naghahangad na gawing mga kriminal ang mga Amerikano na wala pang nakukulong dahil sa isang felony dahil lamang sa pag-aari ng isang baril, at naghahangad na ipagtanggol ito gamit ang hindi makatwirang mga dahilan,” ayon sa amicus brief ng mga grupo ng karapatan sa baril sa kasong ito. Sinabi nila na sumang-ayon si Rahimi sa isang proteksyon para sa dalawang taon ngunit hindi kinakatawan ng abogado. “Nagtatagal ang Gobyerno sa mga kinasasangkutan na kriminal ni Mr. Rahimi, na may limang pahina ng detalyadong mga salaysay, pagkakamali ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang hindi kaugnay na pagbawal sa pag-aari ng baril dahil sa isang sibil na utos,” ayon sa kanila.

Bagaman iba-iba sa mga estado ang mga proteksyon laban sa karahasan sa pamilya, pangkalahatan, “Ang mga tao ay hindi lamang nakakakuha nito nang walang dahilan. Ang mga hukom ay hindi lamang nagbibigay nito nang parang kendi,” ayon kay Kelly Roskam, direktor ng batas at patakaran sa Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions. Tatlong pangangailangan ang kailangang matugunan para magamit ng pederal na batas na payagang kunin ng gobyerno ang baril ng isang tao: isang proteksyon, ang pagkakaroon ng pagkakataon ng tao na makilahok sa pagdinig na humantong sa utos, at isang pagkatukoy sa utos na ang tao ay nagsisipagbabanta sa partner o anak, o ipinagbabawal na gamitin o bantaan ng karahasang pisikal ang mga ito.

Maaari ring gamitin ng Kataas-taasang Hukuman ang kasong Rahimi upang talakayin ang mas malawak na tanong tungkol sa pagsasalin ng Ikalawang Pagbabago at kung gaano kalapit ang mga batas ng bansa sa paraan kung paano pinatutupad ang mga baril noong 1791.

Sa desisyon ng Kataas-taasang Hukuman noong 2022 sa kasong New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen, tinukoy ng Kataas-taasang Hukuman na pinoprotektahan ng Konstitusyon ang karapatan na magdala ng baril sa labas ng tahanan para sa pagtatanggol sa sarili. Inilatag din nito ang pangkalahatang pagsusuri para sa mga pagbabawal sa baril na kabilang ang pag-aaral kung ang isang hakbang ay “sumusunod sa tradisyong historikal ng bansa.”

Pinasok ng bagong pamantayan sa Bruen ang “maraming kawalan ng tiyak at magkakaibang resulta sa mga mas mababang hukuman,” ayon kay Joseph Blocher, isang propesor sa Paaralan ng Batas ng Duke University at eksperto sa karapatan sa baril. “Tunay na mahirap para sa mga hukom, abogado at mga kawani ng hukuman na maunawaan ang mga tradisyong pang-regulasyon noong 1791 nang ang mga uri ng may karapatan at uri ng mga sandata ay napakadifferent.”

Sa kasong ito, halimbawa, wala pang batas na nagbabawal sa paggamit ng mga baril sa karahasan sa pamilya noong panahon ng pagkapatibay ng Ikalawang Pagbabago. Kaya maaaring hanapin ng mga abogado ang iba pang katulad na bagay, tulad ng mga pagbabawal sa pag-aari ng mga sandata ng mga taong natukoy na mapanganib.

“Matagal nang umiiral ang karahasan sa pamilya,” ayon kay Roskam. “At hindi natin nakikita ang mga espesipikong batas para sa pagbawal sa pag-aari ng baril ng mga nang-aabuso sa pamilya noong pagkakatatag.” Sa kasong Martes, magkakaroon ng pagkakataon ang Kataas-taasang Hukuman na talakayin kung paano dapat isaalang-alang ito sa mga modernong batas sa baril.